شرح وظایف

مقدمه

بازرسی و نظارت چیست؟

بازرسی و نظارت یک فعالیت منظم و هدفدار با برنامه است تا عملکرد جامعه مورد بازرسی را با قوانین، مقررات و استاندارد های تعیین شده مقایسه کند و مقایسه کند و اختلاف ها شناخته شده و نسبت به اصلاح آنها اقدام نماید.

هدف بازرسی و نظارت حصول اطمینان از حسن اجرای ضوابط و مقررات و قوانین توسط جامعه مورد بازرسی است تا در نهایت زمینه برای توسعه هر چه سریعتر و همه جانبه امور را امکان پذیر می سازد.

الف: ستادی

شرح وظایف ارزیابی عملکرد

ü       استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد در سطح دستگاه مشتمل بر سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان

ü       همکاری درتهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامه های عملیاتی سالانه کلیه واحدهای تابعه از طریق اعمال مدیریت واحد

ü       برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین شاخصهای اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری

ü       تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان

شرح وظایف بازرسی

ü       تهیه و تنظیم برنامه های بازرسی مستمر دوره ای و یا موردی

ü       سنجش میران مطابقت علمکرد اقدام کنندگان با اهداف برنامه ها

ü       بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد با ارباب رجوع

ü       کشف سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی آشکار و پنهان و ارائه گزارش لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط

ü       تهیه و تدوین شاخص سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه دستگاه و ارائه به مراجع ذیربط

  شرح وظایف ارتباطات مردمی در بستر سامد

ü     استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح دستگاه

ü     استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) در سطح دستگاه با سایر اتوماسیون های دستگاه متبوع و روز آمد نمودن آن

ü     پیش بینی تمهیدات لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل دو سویه بین مردم و دستگاه  و دریافت موارد مردمی از قبیل: درخواست، شکایت، پیشنهاد، طرح ایده، گزارش و تقدیر و تشکر در ملاقات های چهره به چهره مردم با مقامات عالی دستگاه و یا مراجعه حضوری و غیرحضوری در بستر سامد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارائه شده به متقاضیان برای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سامد

ü     جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارائه گزارش به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط

ب: استان

شرح وظایف کارشناسان ارزیابی عملکرد استانها

ü     عضویت در کمیته ها و کارگروه های نظام مدیریت عملکرد اداره کل

ü  نظارت و ارزیابی فعالیت ها و مسئولیت ها در دستگاه به منظور تشخیص موانع و مشکلات موجود و شناخت عوامل موثر در پیشرفت اهداف و انعکاس به سازمان ها و واحدهای استانی و ستادی جهت بهره گیری بیشتر در انجام وظایف محوله

ü     اجرای ارزیابی فعالیت ها و عملکرد اداره کل

ü     نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف اداره کل با در نظر گرفتن دستورالعمل ها و ضوابط تعیین شده

ü  ایجاد هماهنگی و تعامل با سایر دستگاههای نظارتی و قانونی مانند بازرسی کل کشور و استانداری به منظور تبادل اطلاعات و ایجاد وحدت رویه در راستای حسن انجام وظایف محوله

ü     برقراری ارتباط مستمر با واحدهای مرتبط در سازمان برنامه و بودجه استان

ü     اجرای خط مشی ها، سیاست ها و دستورالعمل های ابلاغی و ارایه گزارش های لازم در چارچوب وظایف محوله

ü     نظارت بر حسن اجرای تکریم  ارباب رجوع و اجرای ارزیابی این طرح

ü     ارتقاء نظام سلامت اداری، اجرا و پیگیری آیین نامه پیشگیری و مبارزه با رشوه خواری و  فساد اداری

ü     همکاری در انجام امور مربوط به جشنواره شهید رجایی

شرح وظایف حوزه ارزیابی عملکرد

ü     استقرار نظام جامع مدیریت عملکرد اداره کل

ü  مدیریت و جمع آوری گزارش های عملکرد اداره کل در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف و برنامه به مراجع ذیربط

ü  همکاری در نظام ارزشیابی منابع انسانی براساس شاخص های رفتاری و عملکردی مطابق دستورالعمل ابلاغی با واحدهای ذیربط

ü     تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد اداره کل

ü     اجرای دستورالعمل های ارزیابی عملکرد و تکمیل شاخص های مربوطه و تهیه مستندات لازم

ü     همکاری و هماهنگی با نوسازی و تحول اداری اداره کل به جهت پیشبرد بهتر نظام مدیریت عملکرد

ü  پیگیری و اجرای ارزیابی عملکرد براساس شاخص های عمومی و اختصاصی در اداره کل و تهیه گزارش تحلیلی از نتایج ارزیابی و ارایه  آن به سازمان برنامه بودجه استان و مدیران ذیربط در مقاطع زمانی تعیین شده

ü     انجام مطالعات و تحقیقات لازم در رابطه با برنامه های ارزیابی عملکرد و شاخص های مورد عمل و ارایه پیشنهادهای لازم

ü  ایجاد بانک اطلاعاتی و تعیین شاخص های عملکرد اداره کل متبوع و اندازه گیری و ارزیابی و تحلیل و ارایه راهکارهای بهبود عملکرد

ü  شناسایی دلایل عدم تحقق اهداف برنامه ریزی شده و پیگیری برای انجام اصلاحات عملکرد و تعیین پروژه های بهبود عملکرد براساس ارزیابی صورت گرفته

ü     تکمیل به موقع شاخص های ارزیابی عملکرد و ارسال به مراجع ذیربط

ü  همکاری در بازنگری و اصلاح مستمر شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد با همکاری واحدهای استانی سازمان اداری و استخدامی و دفتر مدیریت عملکرد وزارتخانه

شرح وظایف حوزه بازرسی

ü  تهیه و تنظیم و انجام بازرسی مستمر، دوره ای و موردی از واحدهای ستاد استان و شهرستانهای تابعه  برای سنجش میزان مطابقت عمل و عملکرد و تطابق عمل با اهداف، برنامه ها، دستورالعمل ها و ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

ü  بازرسی از عملکرد مدیران و کارکنان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف ستاد و شهرتانهای تابعه و نحوه برخورد مدیران و کارکنان با ارباب رجوع و ارایه گزارش لازم به مراجع ذیربط

ü  حضور و بازرسی از نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی و هنری که توسط اداره کل برگزار یا برگزاری آنها به بخش خصوصی واگذار گردیده است.

ü  برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون اصل 88 و 90 مجلس شورای اسلامی

ü     تجزیه و تحلیل عملکرد ادارات ، مدیریت ها و کارکنان براساس بازرسی انجام شده

ü     کشف مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارایه گزارش های لازم به مدیر کل

ü     بازرسی و پاسخگویی در زمینه موارد مطرح شده از جانب نهادهای نظارتی مانند بازرسی کل کشور، استانداری و..

ü  اعلام تخلفات اداری مشهود مدیران و کارکنان در حین بازرسی های انجام شده به هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط پس از هماهنگی با مدیر کل

ü  نظارت بر اجرای صحیح قوانین و مقررات مطابق با شرح وظایف و حدود اختیارات و مسئولیت ها از طریق بازرسی ها براساس شاخص های مربوطه

ü     تهیه گزارش در فواصل مختلف از عملکرد و ارایه آن به دفتر مدیریت عملکرد وزارتخانه

حوزه پاسخگویی به شکایات

ü     بررسی شکایات مکتوب و غیرمکتوب مردم از واحدها و کارکنان اداره کل متبوع

ü  بررسی و تحقیق پیرامون صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی و مراجع ذیربط

ü  پیگیری و اخذ نظرات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعلام پاسخ به شاکیان

ü  پیش بینی تمهیدات لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل دو سویه بین دستگاه و مردم و اتخاذ تدابیر لازم برای تسهیل در دریافت هرگونه درخواست، شکایات، پیشنهاد، طرح ، ایده، گزارش تقدیر و تشکر از مردم و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارایه شده به متقاضیان

ü  سازماندهی، برنامه ریزی، جمع بندی شکایات و تحلیل و ارایه گزارش های مناسب در جهت استقرار نظام پاسخگویی مطلوب در زمینه شکایات درون و برون دستگاهی

ü  بررسی و پاسخگویی به شکایات واصله از مراجع نظارتی مانند بازرسی کل کشور، استانداری، دفتر مدیریت عملکرد وزارتخانه و دیگر ارگان های مسئول با توجه به قوانین و مقررات مربوطه و اعلام نتیجه به آنها و عندالزوم به شکات

ü     برنامه ریزی و استقرار سامانه پاسخگویی به شکایات در سطح دستگاه و پیگیری امور مربوط به آن

ü  جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و سالانه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارایه گزارش برای اطلاع مدیر کل و مراجع ذیربط 

اظهار نظر

نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید