به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • تفاهم نامه

تفاهم نامه انتقال وظایف ارزیابی عملکرد

           در اجرای بخشنامه 36773/91/210 مورخ 13/9/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور موضوع وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر  مدیریت عملکرد و توافقات نشست سه جانبه این مرکز و اداره کل امور اداری با آن دفتر مبنی بر انتقال وظایف ارزیابی عملکرد دستگاه در سطح سازمان، مدیران و کارکنان به آن واحد به اطلاع می رساند باستناد بخشنامه شماره 7668/90/210 مورخ 5/4/90 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور، این وزارت در خصوص شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد در سال 1390 اقدام به انعقاد تفاهم نامه ای با معاونت مذکور مبنی برتعیین اهداف کمی پنج ساله 1394-1390درمحورهای هشتگانه شاخصهای عمومی نمودکه همه ساله مبنای ارزیابی وامتیاز دهی به عملکرد دستگاه قرار می گیرد. لذا اهداف کمی مذکور از طریق واحدهای متولی در ستاد دستگاه و سازمانهای وابسته تکمیل و واحدهای ذی ربط متعهد به  تحقق آنها طی سالهای برنامه شدند، از اینرو اعداد قید شده در این تفاهم نامه ( نامه شماره 125300/90/72 مورخ 22/8/90 به همراه تصویر پیوست) حاصل تجمیع اعداد مربوط به وزارتخانه و سازمانهای وابسته بوده و می بایست در تعامل با واحدهای مربوطه و اخذ مستندات شاخصها متعهد شده در ارزیابی مورد توجه قرار گیرد.

ضمناهرکدام ازشاخصهای ذکر شده درتفاهم نامه دارای زیر بخشهایی هستندکه در ابلاغیه سالانه شاخصهای عمومی به تفصیل به آنهاپرداخته می شود و مرجع ضمیمه جهت ارزیابی دستگاه ها می باشند.

با عنایت به موارد فوق، مراتب جهت اقدام مقتضی در انجام فرآیند ارزیابی عملکرد شاخصها در ابعاد عمومی(و اختصاصی) درسال جاری وهماهنگی های لازم با واحدهای ذی ربط و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ارسال می گردد. 

 

  • بخشنامه

بخشنامه به دستگاهای مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری

     در اجرای تبصره بند (ح) ماده (1) تصمیم نامه شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389 وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک ( آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشور ) موضوع اصلاح عنوان " دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات " به " دفاتر مدیریت عملکرد" این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 35665/1801 تاریخ 4/3/1382، موضوع وظایف و ضوابط سازماندهی واحدهای مذکور می گردد.

 

وظایف و ضوابط سازماندهی دفاتر مدیریت عملکرد دستگاههای مشمول ماده 6 قانون مدیریت خدمات کشوری

1_ وظایف

1_1_ ارزیابی عملکرد

1.      استقرار نظام جامع مدیریت املکرد در سطح دستگاه ( مشتمل بر سه سطح : سازمان ، مدیران و کارمندان ) براساس فصل یازدهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اجرای آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوط

2.      همکاری در تهیه و تدوین برنامه راهبردی و برنامههای عملیاتی سالانه دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی از طریق اعمال مدیریت واحد

3.      هماهنگی، پی گیری و نظارت بر اجرای نظام ارزیابی عملکرد در سطح سازمان، مدیران و کارمندان با در نظر گرفتن سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی .

4.      برنامه ریزی لازم به منظور تهیه و تدوین شاخص های اختصاصی و معیارهای ارزیابی عملکرد دستگاه،‌سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی در سه سطح سازمان، مدیران و کارمندان.

5.      مدیریت و جمع آوری گزارش خود ارزیابی دستگاه در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی و اعلام میزان تحقق اهداف برنامه و بهره وری به صورت دوره ای و منظم به بالاترین مقام دستگاه و سایر مراع ذیربط

6.      انجام تمهیدات و پی گیری های لازم برای استفاده از نتایج ارزیابی عملکرد توسط دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی به نحوی که ضمن رفع نقاط ضعف، موانع و مشکلات موجود، زمینه ارتقای بهره وری و بهبود عملکرد سازمان، مدیران و کارمندان فراهم شود.

7.      مکانیزه نمودن فرآیند اجرای نظام مدیریت عملکرد دستگاه ر راستای سامانه جامع نظام مدیریت عملکرد مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور به نحوی که اولاً: امکان ارتباط و نظارت هم زمان ستاد دستگاه با سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی فراهم شود. ثانیا:‌امکان ارتباط و نظارت هم زمان سامانه مستقر در معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور با ستاد دستگاه فراهم گردد.

8.      تجزیه و تحلیل عملکرد واحدها، مدیران و کارمندان براساس بازرسی های انجام شده و اعمال نتایج حاصله در ارزیابی عملکرد آنها

9.      تشکیل کمیته ارزیابی عملکرد کارمندان و انجام امور مربوط به عنوان دبیرخانه کمیته

 

2_1_  بازرسی

1.      تهیه و تنظیم واجرای برنامه های بازرسی مستمر، دوره ای و یا موردی از واحدهای ستادی و استانی دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی برای سنجش میزان " مطابقت عملکرد " اقدام کنندگان با اهداف، برنامه ها، دستور العمل ها، ضوابط و شاخص های مورد ارزیابی دستگاه

2.      بازرسی از عملکرد مدیران و کارمندان و سنجش میزان رضایت مردم از واحدهای مختلف و نحوه برخورد مدیران و کارمندان با ارباب رجوع

3.      برقراری ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور و ایفای وظیفه مندرج در ماده 12 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، کمیسیون اصول 88 و 90 قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی و واحدهای نظر سنجی دستگاه هاو رساه های جمعی و مطبوعات

4.      کشف سوء جریان و مفاسد اداری از طریق بازرسی های آشکار و پنهان و ارائه گزارش های لازم به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط

5.      تهیه و تدوین شاخص های سنجش میزان سلامت اداری دستگاه و اندازه گیری سالیانه آن و ارایه به مراجع ذیربط

 

3_1_ ارتباطات مردمی در بستر سامد

1_ استقرار نظام ارتباطات مردمی در سطح دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی براساس فصل سوم و پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری و نظامنامه مدیریت پاسخگویی به شکایات

2_ استقرار سامانه الکترونیکی ارتباط مردم و دولت ( سامد) در سطح دستگاه، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های وابسته و واحدهای استانی و شهرستانی و فراهم نمودن ارتباط سامد با سایر اتوماسیون های دستگاه متبوع و روز آمد نمودن آن.

3_ پیش بینی تمهیدات لازم جهت برقراری ارتباط و تعامل دو سویه بیش مردم و دستگاه و دریافت موارد مردمی از قبیل: درخواست شکایت، پیشنهاد، طرح ایده، گزارش و تقدیر و تشکر در ملاقات های چهره به چهره مردم با مقامات عالی دستگاه و یا مراجعه حضوری و غیرحضوری در بستر سامد و ایجاد امکان دسترسی به اطلاعات خدمات ارائهشده به متقاضیان برای مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری و سامد.

4_ جمع بندی شکایات در مقاطع سه ماهه و تجزیه و تحلیل علل بروز شکایات و ارایه گزارش به بالاترین مقام اجرایی دستگاه و سایر مراجع ذیربط

 

 

 

 

  • اطلاعیه ،معاونت، برنامه، ریزی، در، مورد، ارزیابی، عملکرد،1391

آخرین اطلاعیه معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در خصوص ارزیابی عملکرد1391:

         ضمن تقدیر و تشکر از همکاری های آن دستگاه بویژه مرکز نوسازی و تحول اداری در خصوص ارزیابی عملکرد سال 1390 دستگاه های اجرایی کشور، در اجرای بند (ب) ماده (3) آیین نامه اجرایی مواد 81 و 82 قانون مدیریت خدمات کشوری ( به شماره 4225/44327 تاریخ 14/1/1389) مصوب وزیران محترم عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک و در راستای استقرار نظام مدیریت عملکرد در دستگاه های اجرایی، به پیوست شاخص های اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای ارزیابی عملکرد سال 1391 که در جلسات کارشناسی این معاونت، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و آن وزارتخانه تصویب شده است، برای اجرا ابلاغ می شود.

  خواهشمند است دستور فرمایید، ضمن اطلاع رسانی به واحدهای ذیربط جهت هر گونه همکاری با دفتر مدیریت عملکرد، شاخص های مذکور برای ارزیابی عملکرد سال 1391 آن دستگاه ملاک عمل قرار گیرد، ضمنا نحوه ورود اطلاعات مربوط به گزارش عملکرد سال 1391 دستگاه ها در ابعاد شاخص های عمومی و اختصاصی به سامانه مدیریت عملکرد دولت، طی نامه شماره 38365/91/210 تاریخ 2/10/1391 اعلام شده است.

 

  • وظایف ارزیابی عملکرد

            در اجرای بخشنامه شماره 36773/91/210 مورخه 13/9/1391 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مبنی بر ابلاغ شرح وظایف بازنگری شده دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاههای اجرایی کشور  بدینوسیله بر اساس هماهنگی بعمل آمده باطلاع می رساند که کلیه وظایف « ارزیابی عملکرد دستگاه در سطح سازمان، مدیران و کارکنان» از بهمن ماه سال جاری از این مرکزو اداره کل اموراداری منفک و به دفترارزیابی عملکردو پاسخگویی به شکایات منتقل گردیده است. جهت مزیداطلاع معروض می دارد:

1- وظایف ارزیابی عملکرددرسطح سازمان شامل کلیه امور مربوطه و ارائه گزارش به مراجع ذی ربط داخلی(دبیرخانه شورای تحول اداری ) و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در خصوص شاخص ها در ابعاد عمومی و اختصاصی و در سطح ستاد وزارتخانه، ادارات کل استانها و سازمانهای وابسته جهت تعیین سطح دستگاه در ملی می باشد.

2- گزارش ها و نتایج امتیازات ارسالی توسط دفتر ارزیابی عملکرد و پاسگویی به شکایات در خصوص شاخص های عمومی و اختصاصی در سطح ستاد وزارتخانه و واحدهای استانی و سازمانهای وابسته حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال به دبیرخانه شورای تحول اداری ( مرکز نوسازی و تحول اداری) ارسال تا پس از بررسی در ستاد جشنواره شهید رجایی دستگاه، نسبت به انتخاب واحدهای برتر تصمیم گیری شود.

3- وظایف ارزیابی عملکرد در سطح مدیران و کارمندان از اداره کل امور اداری منفک و به دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات منتقل گردیده است. مراتب اجرایی و عملیاتی کردن این تصمیم توسط اداره کل امور اداری باطلاع واحدها خواهد رسید.

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد