به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
  • فرایند پاسخگویی به شکایات

فرآیند پاسخگویی و رسیدگی به شکایات در دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

 

 

1_ وصول شکوائیه ها از:

_ مستقیما از شاکی

_ دفتر مقام معظم رهبری (مد ظله العالی)

_ " سامد "

_ دفتر رسیدگی به شکایات مردمی ریاست جمهوری

_ سازمان بازرسی کل کشور

_ مجلس شورای اسلامی ( نمایندگان مجلس و کمیسیون اصل 90)

_ دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداریها

_ دفاتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات دستگاهها

_ دفتر مقام عالی وزارت

_ واحدهای ستادی وزارت متبوع (  معاونتها، ادارات کل و سازمانهای تابعه )

_ واحدهای استانی وزارت متبوع ( ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استانها )

 

2_ دریافت شکوائیه توسط دبیرخانه

 

3_ ثبت و اسکن رایانه ای توسط دبیرخانه:

_ شماره شکوائیه

_ تاریخ دریافت شکوائیه

_ اعلام شماره، تاریخ و تلفن پیگیری به شاکی

 

4_ ارجاع به مدیر کل دفتر جهت ملاحظه و صدور دستور

 

5_ ارجاع از مدیر کل دفتر به معاون پاسخگویی به شکایات دفتر جهت ملاحظه و اقدام

 

6_ ارجاع به کارشناس مربوطه:

_  بررسی اولیه شکوائیه

 

7_ شکایت مردود:

_ اعاده به دبیرخانه جهت بایگانی و اطلاع به شاکی ( با هماهنگی معاون پاسخگویی به شکایات دفتر )

 

8_ شکایت خارج از شرح وظایف دفتر:

_ اعاده به دبیرخانه جهت عودت به ارسال کننده و اطلاع به شاکی ( با هماهنگی معاون پاسخگویی به شکایات دفتر )

 

9_ تمامی درخواستهای شاکی منطبق با مقررات و شرح وظایف و اختیارات دفتر می باشد:

_ درصورت لزوم مصاحبه حضوری و یا تلفنی با شاکی

_ درصورت لزوم مصاحبه حضوری و یا تلفنی با متشاکی و یا نماینده وی

 

10_ تهیه پیش نویس نامه استعلام از واحدهای مربوطه

 

11_ ارجاع نامه پیش نویس به معاون پاسخگویی به شکایات دفتر جهت رویت و تأئید ( در صورت لزوم اصلاح)

 

12_ ارجاع به مدیر کل دفتر جهت رویت و تأئید ( در صورت لزوم اصلاح)

 

13_ دستور ارسال نامه توسط مدیر کل دفتر

 

14_ الف ) دریافت پاسخ مربوطه و ارائه نظر کارشناسی توسط کارشناس دفتر و پاسخ به شاکی:

_ بایگانی در صورت پذیرش پاسخ مربوطه توسط شاکی

_ ادامه رسیدگی به شکایات درصورت عدم پذیرش پاسخ مربوطه توسط شاکی و دریافت نظرات مکتوب شاکی و درصورت وجود مستندات جدید

ب ) عدم دریافت پاسخ در موعد مقرر و قانونی:

_ پیگیری اول

_ پیگیری دوم

_ پیگیری سوم و اطلاع به مقامات بالاتر و ارائه مهلت  جهت ارسال پاسخ

_ پیگیری تا حصول نتیجه و پاسخ به شاکی

کلیه حقوق این پورتال متعلق به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی می‌باشد